Vedtægter

§1 - Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Aabenraa Blæsernes Venner. Foreningen er hjemmehørende i Aabenraa Kommune.

§2 - Formål og medlemskreds

Formålet med foreningen er at støtte Aabenraa Blæserne. Dette gælder økonomisk, moralsk og ikke mindst ved praktisk arbejde.

Foreningen har ingen bestemmende indflydelse på Aabenraa Blæsernes daglige ledelse.

Som medlemmer kan optages enhver person (husstand), foreninger og erhvervsvirksomheder. Typiske medlemmer er dog forældre til nuværende orkestermedlemmer.

§3 - Kontingent

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Der sker opkrævning en gang årligt.

Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent opløses medlemskabet uden yderligere varsel. Der kan ikke ske tilbagebetaling af betalt kontingent ved eventuel udmeldelse.

§4 - Foreningens ledelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer, der vælges af generalforsamlingen. Der vælges ingen suppleanter.

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare.

De valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges henholdsvis 2 eller 3 medlemmer hvert år af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.

Herudover er både orkesterlederen og koordinatoren af Aabenraa Blæserne født medlem af bestyrelsen med fuld stemmeret. Hertil kommer en repræsentant fra Aabenraa Blæserne valgt af orkestrets medlemmer. Dette medlem har ikke stemmeret uanset medlemmets alder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalfor- samlingen. Der vælges formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem blandt de 5 personer, der er valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsens fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte arbejdsudvalg efter behov. I disse udvalg kan der også være medlemmer, som ikke sidder i bestyrelsen. Der skal dog altid være mindst 1 medlem fra bestyrelsen med stemmeret i udvalget. Beslutninger i udvalget skal godkendes af bestyrelsen.

§5 - Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

§6 - Forpligtelser

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§7 - Revision

Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 1 år.

Endvidere vælger der 1 revisorsupplement for 1 år.

Revisor gennemgår hvert år det samlede regnskab og kontrollerer, at regnskabet lever op til god regnskabsskik for foreningsregnskaber. Der skal gives en påtegning på regnskabet.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger.

§8 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i det efterfølgene kalenderår ,og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Hvert medlem over 18 år, som ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme. Hvor det er en husstand, forening eller en erhvervsvirksomhed, der er medlem, har de også kun 1 stemme.

Dirigent, der vælges af generalforsamlingen, må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør, med bindende virkning, alle eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende generalforsamlingens gennemførelse i henhold til vedtægterne.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag (fra bestyrelse og medlemmer)
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen iht. § 4
6. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 7
7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling finde sted, når mindst 25% af medlemmerne indsender en skriftlig anmodning herom med angivelse af punkt(er) til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning fra medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger de normale regler for ordinær generalforsamling, herunder dagsorden.

§9 - Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

§10 - Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Er det fornødne antal stemmeberettigede stemmer ikke til stede, indkaldes der med 14 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor en beslutning kan tages med et simpelt stemmeflertal.

Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde Aabenraa Blæserne. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne tilfalde andre musikformål i Aabenraa Kommune.
 
Vedtægterne erstatter eksisterende vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den
6. april 1994.

Vedtægtsændringerne er gældende fra nærværende generalforsamling dags dato (15. marts 2005) fra punkt 5.

Vedtægterne er vedtaget på foreningens generalforsamling den 15. marts 2005. Der henvises i øvrigt til referat fra generalforsamlingen.

Peter Asmussen / 16. marts 2005. Tilpasset d.12. april af Preben Nørgaard.