Læreplan

INSTRUMENTALUNDERVISNING 

Aabenraa Musikskole tilrettelægger instrumentalundervisningen, så den i størst muligt omfang er tilpasset den enkelte elev via mesterlæreprincippet. Der tages for hver enkelt elev udgangspunkt i elevens forkundskaber og interesser ud fra et læringssyn, som betragter elevens spillelyst, som den største drivkraft til at lære. 

Der udformes derfor ikke en indholdsmæssig og progressiv læreplan for instrumentet. For den enkelte elev lægges læreplanen i en dynamisk proces under udvikling, idet det forudsættes, at der arbejdes med elevens instrumentale færdigheder, en generel kundskabstilegnelse omkring musik, samt en personlig musikalsk udvikling. Dette individuelle læringssyn betyder, at der kan arbejdes med elementer, som er fuldstændigt tilpasset den enkeltes motivation og faglige formåen. 

Den individuelle læreplan er der for forældre mulighed for at få indblik i gennem en samtale med elevens lærer. 

Den overordnede læreplan er således en oplistning af elementer, som elevens instrumentalundervisning vil indeholde over en årrække som elev i Aabenraa Musikskole, og en slags servicedeklaration over undervisningens indhold til brugere og andre interesserede. 

Følgende elementer indgår over tid i elevernes undervisning: 

Solospil/sammenspil 
Solospillet er basis for elevens undervisning. Solospillet grundlægges via mesterlæreprincippet, hvor læreren overfører sin egen kunnen og viden til eleven. 

Der lægges vægt på, at eleven så hurtigt som muligt indgår i sammenhænge, som udvikler elevens spil til også at omfatte sammenspil med andre, hvad enten det er duetspil, kammersammenspil, bands eller i større sammenhænge. Omfanget af dette kan afhænge af, hvilket instrument eleven er tilmeldt. Musikskolen lægger dog stærkt vægt på de kompetencer som sammenspilssituationer giver eleverne til brug for fremtidigt musikerskab. 

Øveteknik 
Det tilstræbes fortløbende at lære eleven effektive og grundige metoder, så den daglige øvning bliver optimal uanset alder og niveau. Eleven gives værktøjer til at kunne forberede sig bedst muligt til den ugentlige undervisning, idet øvningen er en væsentlig forudsætning for undervisningens progression. 

Arbejdsstilling og instrumentbehandling 
For ethvert instrument samt for vokalundervisningen arbejdes der med at indgive eleven gode arbejdsstillinger, så eleven fra starten får gode vaner i forhold til instrumentet. Med udgangspunkt i det enkelte instrument lærer eleven at pleje og håndtere instrumentet. 

Musikalsk udtryk 
På alle niveauer arbejdes der på, at eleven udvikler et personligt musikalsk udtryk. Dette kan ske både gennem reproducerende aktivitet (eleven fortolker allerede skrevet musik) og gennem producerende aktivitet (improvisation eller komposition.) 

Motivation og evaluering 
Motivationen ”gødes” først og fremmest via den nære kontakt mellem lærer og elev og undervisningen tilrettelægges individuelt suppleret af elevens egne input. Evaluering finder sted gennem et nært samarbejde etableret mellem musikskolelæreren og hjemmet. 

Musikkundskab/musikhistorie
Eleven skal gennem sin instrumentale udvikling (undervisning), stifte bekendtskab med forskellige tidsperioder og stilarter indenfor den klassiske og rytmiske musiks historie. I et vist omfang vil disse perioder og stilarter blive sat i et større historisk perspektiv. 

Hørelære/teori
Det tilstræbes, at alle elever tilegner sig og behersker grundlæggende nodelære med udgangspunkt i elevens valgte instrument. Elementer såsom gehørspil, harmonilære (ex. akkordsammenhænge) og rytmelære, vil i større eller mindre omfang indgå i den instrumentale undervisning. 

Koncertvirksomhed
At optræde for andre er en integreret del af musikundervisning. Det indgår dels i den daglige undervisning og dels gennem musikskolens koncertaktiviteter, fra den lille cafékoncert, hvor begyndereleven optræder i trygge rammer, til optræden i kommunens koncertsale. Med til dette hører også at eleven præsenteres for forskellige koncertformer i musikskolens regi. F.eks. temakoncerter, kirkekoncerter, musik ud af huset, Spil-dansk-dag m.m.