Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AABENRAA MUSIKSKOLE 

§ 1.

Aabenraa Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Aabenraa Kommune.

§ 2. Formål

Musikskolen har til formål:

- gennem udvikling af elevernes evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
- at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
- gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlige udvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et musikalsk fællesskab,
- at give et bredt musikalsk tilbud som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.
- at virke til fremme af det lokale musikmiljø.
- at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen.


§ 3. Indhold

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Heraf udpeges:

3 af og blandt musikskolens forældrekreds
2 af og blandt musikskolens elever
2 af og blandt musikskolens medarbejdere
1 repræsentant for Aabenraa Skoleorkester
1 repræsentant for folkeskolen

Der udpeges mindst 1 suppleant for hver medlemsgruppe. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne, der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold.
Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 5.Bestyrelsens opgaver og ansvar

a. Bestyrelsen har over for byrådet det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

b. Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.

Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til byrådets godkendelse.

§ 6. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettige-de medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift

Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det forudsættes blandt andet at lederen er kvalificeret som lærer ved musikskolen.

Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, byrådets og bestyrelsens beslutninger og love og bekendtgørelser fra Kulturministeriet.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab

Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.

Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.

Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.

Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kulturstyrelsen sammen med en ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og til Kulturstyrelsen inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.

§ 9. Støttekreds

For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 10. Vedtægter

Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af byrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Byrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse og vedtægterne skal fremsendes Statens Kunstfond til orientering.

§ 11. Ophør

Musikskolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.